PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

V tomto Právním upozornění může Uživatel nalézt veškeré informace související s právními podmínkami, které vymezují vztahy mezi uživateli a osobou odpovědnou za provozování webové stránky přístupné na URL https://www.medalab.com (dále jen webové stránky), které Medalab Research sl zpřístupňuje uživatelům internetu.
Používání webových stránek znamená plné a bezvýhradné přijetí každého z ustanovení obsažených v tomto Právním upozornění. Uživatel webové stránky si proto musí pečlivě přečíst toto Právní upozornění při každé příležitosti, kdy hodlá webové stránky používat, protože text může být upraven dle uvážení vlastníka webové stránky nebo z důvodu legislativní změny. , judikatura nebo v obchodní praxi.

1.- ÚDAJE O ODPOVĚDNÉM VLASTNÍKU WEBU.

Jméno vlastníka: Medalab Research SL
Daňová adresa: Urbanization Las Fuentes, Carretera Las Fuentes, parcela 24, 12579, Alcossebre, (Castellón).  
CIF: B12886263
Kontaktní telefon: 682 64 05 53
E-mail: info@medalab.com

Společnost Medalab Research SL je odpovědná za webovou stránku a zavazuje se dodržovat všechny národní a evropské požadavky, které upravují používání osobních údajů uživatelů.

Tyto webové stránky zaručují ochranu a důvěrnost osobních údajů, které nám byly poskytnuty v souladu s ustanoveními Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, v základním zákoně 3/2018, o ochraně osobních údajů a zaručení digitálních práv, a dále v zákoně o službách informační společnosti a elektronickém obchodu 34/2002 ze dne 11. července (LSSI-CE)

2.- PŘEDMĚT.

Webové stránky poskytují svým uživatelům přístup k informacím a službám poskytovaným společností Medalab Research SL lidem nebo organizacím, které o ně mají zájem.

Přístup a používání Webové stránky připisuje stav uživatele Webové stránky (dále jen „Uživatel“) a předpokládá přijetí všech podmínek obsažených v tomto Právním upozornění, jakož i jeho modifikací. Poskytování služby Webové stránky je omezeno na okamžik, ve kterém je Uživatel připojen k Webové stránce nebo k některé ze služeb, které jsou jejím prostřednictvím poskytovány. Uživatel si proto musí pečlivě přečíst toto Právní upozornění při každé příležitosti, při které hodlá používat Webovou stránku, protože ona a její podmínky použití obsažené v tomto Právním upozornění mohou být změněny.

3.- PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ WEBU.

3.1.- Volný charakter přístupu a používání webu. Přístup na webovou stránku je pro její uživatele bezplatný, s výjimkou nákladů na připojení prostřednictvím telekomunikační sítě poskytované poskytovatelem přístupu smluvně s uživateli.
3.2.- Registrace uživatele. Obecně platí, že přístup a používání webové stránky nevyžaduje předchozí předplatné nebo registraci jejích uživatelů.
3.3.- Uživatelé zaručují a jsou v každém případě odpovědní za správnost, platnost a autenticitu poskytnutých osobních údajů a zavazují se, že je budou řádně aktualizovat. Uživatel souhlasí s uvedením úplných a správných údajů v kontaktním nebo přihlašovacím formuláři.

V žádném případě nebudou od nezletilého bez jeho souhlasu shromažďovány údaje týkající se profesní nebo ekonomické situace nebo soukromí ostatních členů rodiny. Pokud je vám méně než třináct let a vstoupili jste na tuto webovou stránku, aniž byste o tom informovali své rodiče, neměli byste se registrovat jako uživatel.

Tento web respektuje a pečuje o osobní údaje uživatelů. Jako uživatel byste měli vědět, že vaše práva jsou zaručena.

4.- OBSAH WEBU.

Jazyk používaný vlastníkem na webu bude španělština. Medalab Research sl nenese odpovědnost za nepochopení nebo pochopení jazyka webu uživatelem, ani za jeho důsledky.
Medalab Research sl může upravovat obsah bez předchozího upozornění, stejně jako je mazat a měnit v rámci webu, například způsob, jakým jsou k nim přístupné, bez jakéhokoli odůvodnění a svobodně, nenese odpovědnost za následky, které mohou uživatelům způsobit. . uživatelů.
Použití obsahu webových stránek k propagaci, uzavírání smluv nebo zveřejňování reklamy nebo informací vlastních nebo třetích osob bez povolení společnosti Medalab Research sl, nebo k zasílání reklamy nebo informací pomocí zpřístupněných služeb nebo informací je zakázáno. uživatelů, bez ohledu na to, zda je použití bezplatné či nikoli.
Odkazy nebo hypertextové odkazy, které třetí strany začlení na své webové stránky a které směřují na tuto webovou stránku, budou sloužit k otevření celé webové stránky, nebudou moci přímo ani nepřímo vyjadřovat nepravdivé, nepřesné nebo matoucí údaje, ani nesmí být nespravedlivé. nebo nezákonné akce proti Medalab Research sl

5.- BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.

Osobní údaje sdělené uživatelem mohou být uloženy v automatizovaných databázích či nikoli, jejichž vlastnictví odpovídá výhradně Medalab Research sl, za předpokladu všech technických, organizačních a bezpečnostních opatření, která zaručují důvěrnost, integritu a kvalitu údajů. informace v nich obsažené v souladu s ustanoveními aktuálních předpisů o ochraně osobních údajů.

6.- OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

Za přístup na webovou stránku a za nesouhlasné použití informací na nich obsažených nese výhradní odpovědnost osoba, která je provádí. Medalab Research sl nenese odpovědnost za žádné následky, škody nebo újmy, které mohou vzniknout z uvedeného přístupu nebo použití. Společnost Medalab Research sl nenese odpovědnost za žádné bezpečnostní chyby, které se mohou vyskytnout, ani za jakékoli škody, které mohou být způsobeny na počítačovém systému uživatele (hardwaru a softwaru) nebo na souborech nebo dokumentech v něm uložených v důsledku:
– Přítomnost viru v počítači uživatele, který se používá pro připojení ke službám a obsahu webové stránky.
– porucha prohlížeče.
– a/nebo používání jeho neaktualizovaných verzí.
Medalab Research sl nenese odpovědnost za spolehlivost a rychlost hypertextových odkazů, které jsou začleněny do webu pro otevírání ostatních. Společnost Medalab Research sl neručí za užitečnost těchto odkazů, ani není odpovědná za obsah nebo služby, ke kterým má uživatel prostřednictvím těchto odkazů přístup, ani za správné fungování těchto webových stránek.
Společnost Medalab Research sl nenese odpovědnost za viry nebo jiné počítačové programy, které zhoršují nebo mohou zhoršovat počítačové systémy nebo vybavení uživatelů při přístupu na její webové stránky nebo na jiné webové stránky, které byly navštíveny prostřednictvím odkazů na těchto webových stránkách.

7.- POUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIE „COOKIE“.

Webová stránka může používat soubory cookie nebo podobné technologie, které se budou řídit ustanoveními Zásad používání souborů cookie, jsou kdykoli dostupné a respektují důvěrnost a soukromí uživatele, které jsou nedílnou součástí tohoto právního upozornění.

8.- NAVIGACE.

Internetové servery mohou shromažďovat neidentifikující údaje, které mohou zahrnovat IP adresy a další údaje, které nelze použít k identifikaci uživatele. Vaše IP adresa bude uložena v přístupových protokolech automaticky a výhradně za účelem umožnění tranzitu přes internet, přičemž je nutné, aby váš počítač poskytl tuto IP adresu při procházení internetu, aby bylo možné provádět komunikaci. Stejně tak může být IP adresa použita k anonymnímu vytváření statistik o počtu návštěvníků této webové stránky a jejich původu způsobem, který je zcela transparentní pro jejich prohlížení.

9.- DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

Uživatel ví a souhlasí s tím, že veškerý obsah a/nebo jakékoli další prvky webových stránek jsou majetkem společnosti Medalab Research sl, a zavazuje se respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví vlastněná společností Medalab Research sl. Jakékoli použití webové stránky nebo jejího obsahu musí mít výhradně soukromý charakter.
Jakékoli jiné použití zahrnující kopírování, reprodukci, distribuci, transformaci, veřejnou komunikaci nebo jakoukoli jinou podobnou činnost celého obsahu webu nebo jeho části je vyhrazeno výhradně společnosti Medalab Research sl, pro kterou žádný uživatel nesmí provádět tyto činnosti bez předchozího souhlasu. písemné pověření Medalab Research sl.

Translate »

Chcete-li zobrazit ceny našich produktů včetně daní, musíte na stránce produktu vybrat svou zemi. 

Od 1. července 2021 se daně pro země Společenství vypočítávají na základě sazeb jednotlivých států. Z tohoto důvodu se ceny mohou lišit v závislosti na daňové sazbě jednotlivých členských zemí. 

Chcete-li zobrazit ceny našich produktů včetně daně, musíte na stránce produktu vybrat svou zemi.

Od 1. července 2021 se daně pro země EU počítají na základě sazeb jednotlivých států. Z tohoto důvodu se ceny mohou lišit v závislosti na daňové sazbě jednotlivých členských zemí.

Um die steuerfreien Preise unserer Produkte anzuzeigen, wählen Sie bitte Ihr Land auf der Productseite aus.

Ab dem 1. Juli 2021 werden die Steuern für die EU-Länder auf der Grundlage der Steuersätze der einzelnen Staaten berechnet. Aus diesem Grund können die Preise je nach Steuersatz des jeweiligen Mitgliedstaates variieren.

Pour connaître les prix TTC de no produits, veuillez sélectionner votre pays sur la page du produit.

Od 1. července 2021 se daně pro pays de l'UE budou vypočítávat na základě taux de chaque État. C'est pourquoi les prix peuvent varier en fonction du taux d'imposition de chaque État membre.

V jakém jazyce chcete vidět naše stránky?