PRÁVNE UPOZORNENIE

En el presente Aviso Legal, el Usuario, podrá encontrar toda la información relativa a las condiciones legales que definen las relaciones entre los usuarios y el responsable de la página web accesible en la dirección URL https://www.medalab.com (en adelante, el sitio web), que Medalab Research sl pone a disposición de los usuarios de Internet.
Používanie webovej stránky znamená úplné a bezvýhradné prijatie každého z ustanovení uvedených v tomto právnom upozornení. V dôsledku toho si používateľ webovej stránky musí pozorne prečítať toto Právne oznámenie pri každej príležitosti, pri ktorej zamýšľa použiť webovú stránku, pretože text môže byť upravený podľa uváženia vlastníka webovej stránky alebo z dôvodu legislatívnej zmeny. , judikatúre alebo v obchodnej praxi.

1.- ÚDAJE ZODPOVEDNÉHO VLASTNÍKA WEBOVEJ STRÁNKY.

Nombre del titular: Medalab Research SL
Domicilio fiscal: Urbanización Las Fuentes, Carretera Las Fuentes, parcela 24, 12579, Alcossebre, (Castellón).  
C.I.F.: B12886263
Kontaktný telefón: 682 64 05 53
E-mail: info@medalab.com

Medalab Research SL es el responsable del Sitio Web y se compromete a cumplir con todos los requisitos nacionales y europeos que regulan el uso de los datos personales de los usuarios.

Táto webová stránka zaručuje ochranu a dôvernosť osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, v základnom zákone 3/2018, o ochrane osobných údajov a záruke digitálnych práv, ako aj v zákone o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode 34/2002 z 11. júla (LSSI-CE)

2.- PREDMET.

Webová stránka poskytuje svojim používateľom prístup k informáciám a službám poskytovaným spoločnosťou Medalab Research SL tým ľuďom alebo organizáciám, ktoré o nich majú záujem.

Prístup a používanie Webovej lokality pripisuje stav používateľa Webovej lokality (ďalej len „Používateľ“) a znamená prijatie všetkých podmienok uvedených v tomto Právnom oznámení, ako aj jeho modifikácií. Poskytovanie služby Webovej stránky je obmedzené na okamih, v ktorom je Používateľ pripojený k Webovej stránke alebo k niektorej zo služieb, ktoré sú prostredníctvom nej poskytované. Používateľ si preto musí pozorne prečítať toto Právne oznámenie pri každej príležitosti, pri ktorej zamýšľa použiť Webovú stránku, pretože ona a jej podmienky používania uvedené v tomto Právnom upozornení môžu byť zmenené.

3.- PRÍSTUP A POUŽÍVANIE WEBU.

3.1.- Voľný charakter prístupu a používania webu. Prístup na webovú stránku je pre jej používateľov bezplatný, okrem nákladov na pripojenie prostredníctvom telekomunikačnej siete poskytovanej poskytovateľom prístupu zmluvne dohodnutým s používateľmi.
3.2.- Registrácia užívateľa. Vo všeobecnosti si prístup a používanie webovej stránky nevyžaduje predchádzajúce predplatné alebo registráciu jej používateľov.
3.3.- Používatelia zaručujú a sú v každom prípade zodpovední za správnosť, platnosť a pravosť poskytnutých osobných údajov a zaväzujú sa ich pravidelne aktualizovať. Používateľ súhlasí s uvedením úplných a správnych údajov v kontaktnom alebo predplatiteľskom formulári.

V žiadnom prípade nebudú od neplnoletej osoby zhromažďované údaje týkajúce sa profesionálnej alebo ekonomickej situácie alebo súkromia ostatných členov rodiny bez jej súhlasu. Ak máte menej ako trinásť rokov a navštívili ste túto webovú stránku bez toho, aby ste to oznámili svojim rodičom, nemali by ste sa registrovať ako používateľ.

Táto webová stránka rešpektuje a stará sa o osobné údaje používateľov. Ako používateľ by ste mali vedieť, že vaše práva sú zaručené.

4.- OBSAH WEBU.

Jazyk používaný vlastníkom na webe bude španielčina. Medalab Research sl nezodpovedá za nepochopenie alebo pochopenie jazyka webu používateľom, ani za jeho následky.
Medalab Research sl môže upravovať obsah bez predchádzajúceho upozornenia, ako aj vymazávať a meniť ho v rámci webu, ako napríklad spôsob, akým sa k nim pristupuje, bez akéhokoľvek odôvodnenia a slobodne, pričom nenesie zodpovednosť za následky, ktoré môžu používateľom spôsobiť. .
Používanie obsahu webovej stránky na propagáciu, uzatváranie zmlúv alebo zverejňovanie reklamy alebo informácií vlastných alebo tretích osôb bez povolenia spoločnosti Medalab Research sl, alebo na zasielanie reklamy alebo informácií pomocou sprístupnených služieb alebo informácií je zakázané. používateľov bez ohľadu na to, či je používanie bezplatné alebo nie.
Odkazy alebo hypertextové odkazy, ktoré tretie strany začlenia do svojich webových stránok a ktoré sú nasmerované na túto webovú stránku, budú slúžiť na otvorenie celej webovej stránky, pričom nebudú môcť priamo alebo nepriamo vyjadriť nepravdivé, nepresné alebo mätúce údaje, ani spôsobiť nespravodlivé alebo nezákonné kroky proti Medalab Research sl

5.- BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Osobné údaje poskytnuté používateľom môžu byť uložené v automatizovaných databázach alebo nie, ktorých vlastníctvo zodpovedá výlučne spoločnosti Medalab Research sl, za predpokladu všetkých technických, organizačných a bezpečnostných opatrení, ktoré zaručujú dôvernosť, integritu a kvalitu údajov. informácie v nich obsiahnuté v súlade s s ustanoveniami aktuálnych predpisov o ochrane osobných údajov.

6.- OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI.

Za prístup na webovú stránku a za nekonsenzuálne použitie informácií na nej obsiahnutých je výlučne zodpovedná osoba, ktorá ho vykonáva. Medalab Research sl nezodpovedá za žiadne následky, škody alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku takéhoto prístupu alebo používania. Medalab Research sl nezodpovedá za žiadne bezpečnostné chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť, ani za žiadne škody, ktoré môžu byť spôsobené na počítačovom systéme používateľa (hardvér a softvér), alebo na súboroch alebo dokumentoch v ňom uložených v dôsledku:
– Prítomnosť vírusu v počítači používateľa, ktorý sa používa na pripojenie k službám a obsahu webovej stránky.
– porucha prehliadača.
– a/alebo používanie jeho neaktualizovaných verzií.
Medalab Research sl nezodpovedá za spoľahlivosť a rýchlosť hypertextových odkazov, ktoré sú začlenené do webu na otváranie iných. Medalab Research sl neručí za užitočnosť týchto odkazov, nezodpovedá ani za obsah alebo služby, ku ktorým má používateľ prístup prostredníctvom týchto odkazov, ani za správne fungovanie týchto webových stránok.
Spoločnosť Medalab Research sl nezodpovedá za vírusy alebo iné počítačové programy, ktoré poškodzujú alebo môžu zhoršiť počítačové systémy alebo vybavenie používateľov pri prístupe na jej webovú stránku alebo na iné webové stránky, ktoré boli prístupné prostredníctvom odkazov na tejto webovej stránke.

7.- POUŽÍVANIE TECHNOLÓGIE „COOKIE“.

Webová stránka môže používať súbory cookie alebo podobné technológie, ktoré sa budú riadiť ustanoveniami Zásad používania súborov cookie, ktoré sú kedykoľvek prístupné a rešpektujú dôvernosť a súkromie používateľa, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Právneho oznámenia.

8.- NAVIGÁCIA.

Internetové servery môžu zhromažďovať neidentifikujúce údaje, ktoré môžu zahŕňať IP adresy a iné údaje, ktoré nemožno použiť na identifikáciu používateľa. Vaša IP adresa bude uložená v prístupových protokoloch automaticky a výlučne na účely umožnenia tranzitu cez internet, pričom je potrebné, aby váš počítač poskytol túto IP adresu pri prehliadaní internetu, aby mohla prebiehať komunikácia. Podobne môže byť IP adresa použitá na vytváranie anonymných štatistík o počte návštevníkov tejto webovej stránky a ich pôvode spôsobom, ktorý je úplne transparentný pre ich prehliadanie.

9.- DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO

Používateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že všetok obsah a/alebo akékoľvek iné prvky webovej stránky sú majetkom spoločnosti Medalab Research sl a zaväzuje sa rešpektovať práva duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť Medalab Research sl. Akékoľvek použitie webovej stránky alebo jej obsahu musí mať výlučne súkromný charakter.
Está reservado exclusivamente a Medalab Research sl, cualquier otro uso que suponga la copia, reproducción, distribución, transformación, comunicación pública o cualquier otra acción similar, de todo o parte de los contenidos de la web, por lo que ningún usuario podrá llevar a cabo estas acciones sin la autorización previa y por escrito de Medalab Research sl.

Translate »