Pravilnik o zasebnosti

OBDELAVA PODATKOV O STRANKAH

Informativna klavzula:

Podatki upravljavca podatkov:

Identiteta: Medalab – NIF: B12886263

Poštni naslov: C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španija

Telefon: 682653712 – E-pošta: info@medalab.com

"Pri Medalabu obravnavamo podatke, ki nam jih posredujete, da lahko zagotovimo zahtevano storitev in jo zaračunamo. Posredovani podatki se bodo hranili, dokler se vzdržuje poslovno razmerje ali toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnjevanje zakonskih obveznosti in morebitnih odgovornosti, ki lahko izhajajo iz izpolnjevanja namena, za katerega so bili podatki zbrani. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen v primerih, ko obstaja zakonska obveznost. Imate pravico pridobiti informacijo o tem, ali v Medalabu obdelujemo vaše osebne podatke, tako da lahko uveljavljate svoje pravice do dostopa, popravka, izbrisa in prenosljivosti podatkov ter nasprotovanja in omejitve njihove obravnave pred Medalabom, C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španija ali na elektronski naslov info@medalab.com in priložite kopijo osebne izkaznice ali enakovrednega dokumenta. Podobno, zlasti če menite, da niste dosegli popolnega zadovoljstva pri uveljavljanju svojih pravic, lahko vložite zahtevek pri nacionalnem nadzornem organu tako, da se obrnete na špansko agencijo za varstvo podatkov, C/ Jorge Juan, 6 – 28001. Madrid.

OBDELAVA PODATKOV POTENCIALNIH STRANK

Informativna klavzula:

Podatki upravljavca podatkov:

Identiteta: Medalab – NIF: B12886263

Poštni naslov: C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španija

Telefon: 682653712 – E-pošta: info@medalab.com

"Pri Medalabu obravnavamo podatke, ki nam jih posredujete, da bi zagotovili zahtevano storitev ali poslali zahtevane podatke. Posredovani podatki se hranijo, dokler ne zahtevate prenehanja dejavnosti. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen v primerih, ko obstaja zakonska obveznost. Imate pravico pridobiti informacijo o tem, ali v Medalabu obdelujemo vaše osebne podatke, tako da lahko uveljavljate svoje pravice do dostopa, popravka, izbrisa in prenosljivosti podatkov ter nasprotovanja in omejitve njihove obravnave pred Medalabom, C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španija ali na elektronski naslov info@medalab.com in priložite kopijo osebne izkaznice ali enakovrednega dokumenta. Podobno, zlasti če menite, da niste dosegli popolnega zadovoljstva pri uveljavljanju svojih pravic, lahko vložite zahtevek pri nacionalnem nadzornem organu tako, da se obrnete na špansko agencijo za varstvo podatkov, C/ Jorge Juan, 6 – 28001. Madrid.

OBDELAVA PODATKOV ZAPOSLENIH

Informativna klavzula:

Podatki upravljavca podatkov:

Identiteta: Medalab – NIF: B12886263

Poštni naslov: C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španija

Telefon: 682653712 – E-pošta: info@medalab.com

"V Medalabu obravnavamo podatke, ki nam jih posredujete, da ohranimo delovno razmerje. Posredovani podatki bodo hranjeni, dokler traja delovno razmerje oziroma toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnjevanje zakonskih obveznosti in morebitnih odgovornosti, ki lahko izhajajo iz izpolnjevanja namena, za katerega so bili podatki zbrani. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen v primerih, ko obstaja zakonska obveznost. Imate pravico pridobiti informacijo o tem, ali v Medalabu obdelujemo vaše osebne podatke, tako da lahko uveljavljate svoje pravice do dostopa, popravka, izbrisa in prenosljivosti podatkov ter nasprotovanja in omejitve njihove obravnave pred Medalabom, C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španija ali na elektronski naslov info@medalab.com in priložite kopijo osebne izkaznice ali enakovrednega dokumenta. Podobno, zlasti če menite, da niste dosegli popolnega zadovoljstva pri uveljavljanju svojih pravic, lahko vložite zahtevek pri nacionalnem nadzornem organu tako, da se obrnete na špansko agencijo za varstvo podatkov, C/ Jorge Juan, 6 – 28001. Madrid. "

Pogodba z Agencijo za delo z zaposlenimi:

 1. Predmet naročila zdravljenja

S temi klavzulami Gabitec-Alcala Cdad, z naslovom v AV. VALENCIA, 71 12579 Alcossebre in NIF E12070405 kot obdelovalec podatkov za obdelavo v imenu Medalaba, kot upravljavca podatkov, osebnih podatkov, potrebnih za zagotavljanje storitve, navedene v nadaljevanju.

Obravnava bo sestavljena iz upravljanja in zaračunavanja.

2. Identifikacija prizadetih informacij

Za izvajanje koristi, ki izhajajo iz izpolnjevanja predmeta te naloge, subjekt Medalab kot odgovoren za zdravljenje, subjektu Gabitec-Alcala Cdad da na voljo identifikacijske in bančne podatke svojih zaposlenih.

3. Trajanje

Ta pogodba velja in se samodejno podaljša, razen če se ena od strank odloči proti njej.

Po izteku te pogodbe mora oseba, odgovorna za zdravljenje, vrniti odgovorni osebi ali posredovati drugi odgovorni osebi, ki jo določi odgovorna oseba, obdelane osebne podatke in izbrisati vse kopije, ki jih ima. Vendar pa lahko podatke hranite blokirane za minimalni čas, ki je potreben za izpolnitev morebitnih odgovornosti, ki lahko izhajajo iz vašega odnosa z Medalabom, in jih ob koncu omenjenega obdobja varno in dokončno uničite.

4. Obveznosti obdelovalca podatkov

Oseba, odgovorna za zdravljenje, in vse njeno osebje so dolžni:

 • Uporabite osebne podatke, ki so predmet obravnave, ali tiste, ki so zbrani za vključitev, samo za namen te naloge. Podatkov v nobenem primeru ne smete uporabljati za lastne namene.

Podatke obdelujte v skladu z dokumentiranimi navodili upravljavca podatkov. Če bo odgovorna oseba za obravnavo menila, da katero od navedenih navodil krši Splošno uredbo o varstvu podatkov ali katero koli drugo določbo o varstvu podatkov, bo odgovorna oseba o tem takoj obvestila odgovorno osebo.

 • Vodite pisni zapis vseh kategorij dejavnosti zdravljenja, ki se izvajajo v imenu odgovorne osebe, ki vsebuje:

 1. Ime in kontaktni podatki odgovorne osebe ali odgovornih oseb ter vsake odgovorne osebe, v imenu katere odgovorna oseba deluje, in po potrebi predstavnika odgovorne osebe ali odgovorne osebe in pooblaščenca za varstvo podatkov.

 2. Kategorije obdelav, ki se izvajajo v imenu posameznega upravljavca.

 3. Pregled ustreznih tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov, ki jih uporabljate.

 • Podatkov ne posredujte in ne razširjajte tretjim osebam, razen če imate izrecno dovoljenje upravljavca podatkov ali v zakonsko dopustnih primerih. Če želi odgovorna oseba v celoti ali delno oddati storitve, ki so predmet te pogodbe, v podizvajanje, mora o tem obvestiti odgovorno osebo in zahtevati njeno predhodno dovoljenje.

 • Ohranite dolžnost varovanja tajnosti osebnih podatkov, do katerih ste imeli dostop na podlagi te dodelitve, tudi po izteku pogodbe.

 • Zagotavljamo, da se osebe, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, izrecno in pisno zavežejo k spoštovanju zaupnosti. in upoštevati ustrezne varnostne ukrepe, o čemer jih mora odgovorna oseba ustrezno obvestiti.

 • Dokumentacijo o izpolnjevanju obveznosti iz prejšnjega poglavja hraniti na razpolago odgovorni osebi.

 • Zagotoviti potrebno usposabljanje za varstvo osebnih podatkov za osebe, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov.

 • Kadar prizadete osebe uveljavljajo pravice do dostopa, popravka, izbrisa in prenosljivosti podatkov ter nasprotovanja in omejitve zdravljenja pred osebo, odgovorno za obravnavo, mora ta to sporočiti po elektronski pošti na naslov, ki ga navede odgovorna oseba takoj. kolikor je mogoče. Sporočilo je treba opraviti takoj in v nobenem primeru po delovnem dnevu po prejemu zahteve, skupaj z drugimi informacijami, ki so lahko pomembne za rešitev, kjer je to primerno. Pomagala bo odgovorni osebi, kadar bo to mogoče, da bo lahko ugodila in odgovorila na zahteve za uveljavljanje pravic.

 • Obvestilo o kršitvah varnosti podatkov:

Oseba, odgovorna za obravnavo, bo osebo, odgovorno za obravnavo, brez nepotrebnega odlašanja in preko elektronskega naslova, ki ga navede odgovorna oseba, obvestila o kršitvah varstva osebnih podatkov, za katere je zadolžena, s katerimi je seznanjena, skupaj z vsemi informacijami, ki so pomembne za dokumentiranje in sporočanje dogodka. Prav tako bo obvestil o kakršni koli napaki, ki jo je utrpel pri svojih sistemih za obdelavo in upravljanje informacij in ki bi lahko ogrozil varnost obdelanih osebnih podatkov, njihovo celovitost ali razpoložljivost, kot tudi o morebitni kršitvi zaupnosti zaradi poznavanja tretjih oseb o podatkih in informacijah, do katerih je dostopal med izvajanjem pogodbe.

Zagotovijo se najmanj naslednje informacije:

 1. Opis narave kršitve varnosti osebnih podatkov, vključno, kjer je to mogoče, s kategorijami in približnim številom prizadetih posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter kategorijami in približnim številom prizadetih evidenc osebnih podatkov.

 2. Kontaktni podatki osebe za več informacij.

 3. Opis možnih posledic kršitve varnosti osebnih podatkov.

 4. Opis sprejetih ali predlaganih ukrepov za odpravo kršitve varnosti osebnih podatkov, vključno, če je primerno, z ukrepi, sprejetimi za ublažitev morebitnih negativnih učinkov.

Če informacij ni mogoče zagotoviti hkrati in v obsegu, v katerem ni, bodo informacije posredovane postopoma brez nepotrebnega odlašanja.

Gabitec-Alcala Cdad bo na zahtevo odgovorne osebe te kršitve varnosti podatkov obvestil zainteresirane strani v najkrajšem možnem času, ko je verjetno, da kršitev predstavlja veliko tveganje za pravice in svoboščine fizičnih oseb.

Sporočilo mora potekati v jasnem in preprostem jeziku ter mora vsebovati najmanj elemente, ki jih v vsakem primeru navede odgovorna oseba:

 1. Narava kršitve podatkov.

 2. Podatki kontaktne točke odgovorne osebe ali odgovorne osebe, kjer je mogoče dobiti več informacij.

 3. Opišite možne posledice kršitve varnosti osebnih podatkov.

 4. Opišite ukrepe, ki jih je sprejel ali predlagal upravljavec podatkov za odpravo kršitve varnosti osebnih podatkov, vključno, če je primerno, z ukrepi, sprejetimi za ublažitev morebitnih negativnih učinkov.

 • Dati odgovorni osebi na razpolago vse podatke, ki so potrebni za dokazovanje izpolnjevanja njenih obveznosti ter za omogočanje in prispevanje k izvedbi revizij ali inšpekcijskih pregledov, ki jih izvaja odgovorna oseba ali drug od nje pooblaščeni revizor.

 • Izvedite potrebne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, da zagotovite trajno zaupnost, celovitost, razpoložljivost in odpornost sistemov in storitev za obdelavo osebnih podatkov.

 • Cilj podatkov:

Po zaključku zagotavljanja odgovorne storitve zdravljenja zakrijte, vrnite odgovorni osebi ali po potrebi izročite novi odgovorni osebi, kot jo določi Medalab.

Uničenje podatkov ni primerno, kadar obstaja zakonska določba, ki nalaga njihovo hrambo, v tem primeru pa jih je treba, dokler obstaja obveznost, pravilno blokirane vrniti odgovorni osebi, ki bo zagotovila njihovo hrambo.

Vračilo mora pomeniti popoln izbris obstoječih podatkov v računalniški opremi, ki jo uporablja odgovorna oseba. Odgovorna oseba pa lahko hrani kopijo podatkov, ustrezno blokirano, medtem ko lahko odgovornosti izhajajo iz izvajanja opravljenih storitev do odgovorne osebe za zdravljenje.

5. Obveznosti upravljavca podatkov

Ustreza upravljavcu podatkov:

 1. Upravljavcu posredujte potrebne podatke, da lahko opravi storitev.

 2. Poskrbite, da bo oseba, ki vodi obravnavo, pred in med zdravljenjem upoštevala veljavne določbe o varstvu podatkov.

 3. Nadzorovati obdelavo, vključno z možnostjo zahtevanja informacij za preverjanje izpolnjevanja obveznosti iz te pogodbe.

STORITVENA PODJETJA

pogodbe:

A) Klavzule za ponudnike storitev z dostopom do informacijskih sistemov.

1. Namen naročila zdravljenja

S temi klavzulami je Webempresa Europa SL kot obdelovalec podatkov pooblaščen, da v imenu Medalaba kot upravljavca podatkov obdeluje osebne podatke, potrebne za zagotavljanje storitve, navedene v nadaljevanju.

Zdravljenje bo sestavljeno iz gostovanja.

2. Identifikacija prizadetih informacij

Za izvajanje storitev, ki izhajajo iz izpolnjevanja predmeta tega naročila, subjekt Medalab kot oseba, zadolžena za obravnavo, subjektu Webempresa Europa SL daje na voljo informacije, ki so na voljo v računalniški opremi, ki podpira obdelavo podatkov, ki se izvajajo. ven s strani odgovornih.

3. Trajanje

Ta pogodba velja in se samodejno podaljša, razen če se ena od strank odloči proti njej.

Po prenehanju te pogodbe mora oseba, odgovorna za zdravljenje, vrniti obdelane osebne podatke odgovorni osebi in izbrisati vse kopije, ki jih hrani v svoji posesti. Vendar pa lahko podatke hranite blokirane za minimalni čas, ki je potreben za izpolnitev morebitnih odgovornosti, ki lahko izhajajo iz vašega odnosa z Medalabom, in jih ob koncu omenjenega obdobja varno in dokončno uničite.

4. Obveznosti obdelovalca podatkov

Oseba, odgovorna za zdravljenje, in vse njeno osebje so dolžni:

 • Osebne podatke, do katerih imate dostop kot rezultat opravljanja storitve, uporabite samo za namen te naloge. Podatkov v nobenem primeru ne smete uporabljati za lastne namene.

 • Podatke obdelujte v skladu z dokumentiranimi navodili upravljavca podatkov. Če bo odgovorna oseba za obravnavo menila, da katero od navedenih navodil krši Splošno uredbo o varstvu podatkov ali katero koli drugo določbo o varstvu podatkov, bo odgovorna oseba o tem takoj obvestila odgovorno osebo.

 • Podatkov ne posredujte in ne razširjajte tretjim osebam, razen če imate izrecno dovoljenje upravljavca podatkov ali v zakonsko dopustnih primerih. Če želi odgovorna oseba v celoti ali delno oddati storitve, ki so predmet te pogodbe, v podizvajanje, mora o tem obvestiti odgovorno osebo in zahtevati njeno predhodno dovoljenje.

 • Ohranite dolžnost varovanja tajnosti osebnih podatkov, do katerih ste imeli dostop na podlagi te dodelitve, tudi po izteku pogodbe.

 • Zagotavljamo, da se osebe, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, izrecno in pisno zavežejo k spoštovanju zaupnosti. in upoštevati ustrezne varnostne ukrepe, o čemer jih mora odgovorna oseba ustrezno obvestiti.

 • Dokumentacijo o izpolnjevanju obveznosti iz prejšnjega poglavja hraniti na razpolago odgovorni osebi.

 • Zagotoviti potrebno usposabljanje za varstvo osebnih podatkov za osebe, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov.

 • Obvestilo o kršitvah varnosti podatkov:

Oseba, odgovorna za obravnavo, bo osebo, odgovorno za obravnavo, brez nepotrebnega odlašanja in preko elektronskega naslova, ki ga navede odgovorna oseba, obvestila o kršitvah varstva osebnih podatkov, za katere je zadolžena, s katerimi je seznanjena, skupaj z vsemi informacijami, ki so pomembne za dokumentiranje in sporočanje dogodka. Prav tako bo obvestil o kakršni koli napaki, ki jo je utrpel pri svojih sistemih za obdelavo in upravljanje informacij in ki bi lahko ogrozil varnost obdelanih osebnih podatkov, njihovo celovitost ali razpoložljivost, kot tudi o morebitni kršitvi zaupnosti zaradi poznavanja tretjih oseb o podatkih in informacijah, do katerih je dostopal med izvajanjem pogodbe.

Zagotovijo se najmanj naslednje informacije:

 1. Opis narave kršitve varnosti osebnih podatkov, vključno, kjer je to mogoče, s kategorijami in približnim številom prizadetih posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter kategorijami in približnim številom prizadetih evidenc osebnih podatkov.

 2. Kontaktni podatki osebe za več informacij.

 3. Opis možnih posledic kršitve varnosti osebnih podatkov.

 4. Opis sprejetih ali predlaganih ukrepov za odpravo kršitve varnosti osebnih podatkov, vključno, če je primerno, z ukrepi, sprejetimi za ublažitev morebitnih negativnih učinkov.

Če informacij ni mogoče zagotoviti hkrati in v obsegu, v katerem ni, bodo informacije posredovane postopoma brez nepotrebnega odlašanja.

 • Dati odgovorni osebi na razpolago vse podatke, ki so potrebni za dokazovanje izpolnjevanja njenih obveznosti ter za omogočanje in prispevanje k izvedbi revizij ali inšpekcijskih pregledov, ki jih izvaja odgovorna oseba ali drug od nje pooblaščeni revizor.

 • Pomagajte upravljavcu podatkov izvajati potrebne varnostne ukrepe za:

a) Zagotoviti zaupnost, celovitost, razpoložljivost in trajno odpornost sistemov in storitev zdravljenja.

b) Hitro obnovite razpoložljivost in dostop do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta.

c) Redno preverjati, vrednotiti in ocenjevati učinkovitost tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki se izvajajo za zagotavljanje varnosti zdravljenja.

 • Cilj podatkov:

Oseba, odgovorna za zdravljenje, ne bo hranila osebnih podatkov v zvezi z izvedenimi tretmaji, razen če je to nujno potrebno za zagotavljanje storitvenega predmeta pogodbe in le za minimalni bistveni čas.

Po zaključku izvajanja pogodbene storitve bo odgovorna oseba obravnave vse osebne podatke izbrisala, vrnila odgovorni osebi ali predala po potrebi novi odgovorni osebi, ki jo določi Medalab.

Uničenje podatkov ni primerno, kadar obstaja zakonska določba, ki nalaga njihovo hrambo, v tem primeru pa jih je treba, dokler obstaja obveznost, pravilno blokirane vrniti odgovorni osebi, ki bo zagotovila njihovo hrambo.

Vračilo mora pomeniti popoln izbris obstoječih podatkov v računalniški opremi, ki jo uporablja odgovorna oseba. Odgovorna oseba pa lahko hrani kopijo podatkov, ustrezno blokirano, medtem ko lahko odgovornosti izhajajo iz izvajanja opravljenih storitev do odgovorne osebe za zdravljenje.

5. Obveznosti upravljavca podatkov

Ustreza upravljavcu podatkov:

 1. Odgovorni osebi omogočite dostop do opreme, da lahko izvaja pogodbeno storitev.

 2. Poskrbite, da bo oseba, ki vodi obravnavo, pred in med zdravljenjem upoštevala veljavne določbe o varstvu podatkov.

 3. Nadzorovati obdelavo, vključno z možnostjo zahtevanja informacij za preverjanje izpolnjevanja obveznosti iz te pogodbe.

B) Klavzule o zaupnosti za ponudnike storitev z nenamernim dostopom do podatkov.

1. Dolžnost zaupnosti

Zagotavljanje storitvenega predmeta te pogodbe ne vključuje obdelave osebnih podatkov.

V primeru, da osebje Webempresa Europa SL po naključju ali slučajno izve za informacije o osebnih podatkih v zvezi z dejavnostmi obdelave Medalaba, bodo dolžni dosledno upoštevati dolžnost varovanja tajnosti in zaupnosti. , tako med tečajem pogodbenega razmerja in po njegovem izteku,

 1. ves čas upoštevanje navodil osebja Medalaba

 2. ne morejo uporabiti informacij, do katerih bi lahko imeli dostop, za noben drug namen kot za namen, ki izhaja iz zagotavljanja storitve in

 3. ne morejo razkriti, razglasiti ali uporabiti v lastno korist ali korist tretjih oseb informacij, ki so jih morda poznali med zagotavljanjem storitve, ki je predmet te pogodbe.

EVIDENCA DEJAVNOSTI ZDRAVLJENJA

Zdravljenje: Stranke, ki so

a) Odgovoren za zdravljenjeIdentiteta: Medalab – NIF: B12886263

Poštni naslov: C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španija

Elektronski naslov: info@medalab.com

Telefon: 682653712

b) Namen zdravljenjaUpravljanje odnosov s strankami
c) Kategorije zainteresiranih straniStranke: Ljudje, s katerimi se vzdržuje komercialni odnos kot stranke
d) Kategorije podatkovTisti, ki so potrebni za vzdrževanje poslovnega odnosa. Prijava

Identifikacija: ime in priimek, NIF, poštni naslov, telefonske številke, e-pošta

Osebne lastnosti: zakonski stan, datum in kraj rojstva, starost, spol, narodnost

Bančni podatki: za direktna plačila

e) Kategorije prejemnikovDržavna agencija za davčno upravo
f) Mednarodni prenosiMednarodni transferji niso predvideni
g) Obdobje izbrisaKi jih glede predpisovanja odgovornosti predvideva davčna zakonodaja
h) Varnostni ukrepiTisti, ki so navedeni v PRILOGI VARNOSTNI UKREPI

Zdravljenje: Potencialne stranke

a) Odgovoren za zdravljenjeIdentiteta: Medalab – NIF: B12886263

Poštni naslov: C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španija

Elektronski naslov: info@medalab.com

Telefon: 682653712

b) Namen zdravljenjaUpravljanje odnosa s potencialnimi strankami
c) Kategorije zainteresiranih straniPotencialne stranke: Ljudje, s katerimi se želi ohraniti poslovni odnos kot stranke
d) Kategorije podatkovTisti, ki so potrebni za komercialno promocijo podjetja

Identifikacija: ime in priimek ter poštni naslov, telefonska številka, e-pošta

e) Kategorije prejemnikovNi predvideno
f) Mednarodni prenosiMednarodni transferji niso predvideni
g) Obdobje izbrisaEno leto od prvega stika
h) Varnostni ukrepiTisti, ki so navedeni v PRILOGI VARNOSTNI UKREPI

Zdravljenje: Zaposleni

a) Odgovoren za zdravljenjeIdentiteta: Medalab – NIF: B12886263

Poštni naslov: C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španija

Elektronski naslov: info@medalab.com

Telefon: 682653712

b) Namen zdravljenjaUrejanje delovnih razmerij z zaposlenimi
c) Kategorije zainteresiranih straniZaposleni: Ljudje, ki delajo za upravljavca podatkov
d) Kategorije podatkovTisti, ki so potrebni za vzdrževanje poslovnega odnosa. upravljati obračun plač

Identifikacija: ime, priimek, matična številka, poštni naslov, telefonske številke, e-pošta

Osebne lastnosti: zakonski stan, datum in kraj rojstva, starost, spol, narodnost in odstotek invalidnosti

Bančni podatki za direktno bremenitev izplačil plač

e) Kategorije prejemnikovDržavna agencija za davčno upravo

Nacionalni inštitut za socialno varnost

Banke in finančni subjekti

f) Mednarodni prenosiMednarodni transferji niso predvideni
g) Obdobje izbrisaTisti, ki jih določata davčna in delovna zakonodaja glede predpisovanja odgovornosti
h) Varnostni ukrepiTisti, ki so navedeni v PRILOGI VARNOSTNI UKREPI
0

V košarici ni izdelkov.

Translate »